Levering en uitvoering

LEVERINGSVOORWAARDEN SOUVENIRS FROM THE SEA

 
Definities
 1. SOUVENIRS FROM THE SEA, gevestigd te Roeselare onder KvK nr. 0773.672.790.
 2. Klant: degene met wie SOUVENIRS FROM THE SEA een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen:SOUVENIRS FROM THE SEA en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden
 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens SOUVENIRS FROM THE SEA.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Gevolgen niet tijdig betalen
 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is SOUVENIRS FROM THE SEA gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan SOUVENIRS FROM THE SEA
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Souvenirs from the sea zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van SOUVENIRS FROM THE SEA op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door SOUVENIRS FROM THE SEA, dan is hij nog steeds verplicht de volledige overeengekomen prijs aan SOUVENIRS FROM THE SEA te betalen. 
Recht van reclame 
 1. Zodra de klant in verzuim is, is SOUVENIRS FROM THE SEA gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. SOUVENIRS FROM THE SEA roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan SOUVENIRS FROM THE SEA, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
Herroepingsrecht 
 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • de verzegeling van het geleverde nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via , indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van SOUVENIRS FROM THE SEA, https://www.souvenirsfromthesea.be, kan worden gedownload.
 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan SOUVENIRS FROM THE SEA, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
Vergoeding van bezorgkosten  
 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Sea life souvenirs heeft geretourneerd, dan zal SOUVENIRS FROM THE SEA eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.  
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van SOUVENIRS FROM THE SEA voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. 
Vergoeding retourkosten 
 
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 

Retentierecht 
 1. SOUVENIRS FROM THE SEA kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Souvenirs from the sea heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan SOUVENIRS FROM THE SEA
 3. Souvenirs from the sea is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening
 
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Souvenirs from the sea te verrekenen met een vordering op Souvenirs from the sea.
 
Eigendomsvoorbehoud 
 1. SOUVENIRS FROM THE SEA blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Souvenirs from the sea, met inbegrip van vorderingen over het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.
 2. Tot die tijd kan SOUVENIRS FROM THE SEA zich te allen tijde beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien SOUVENIRS FROM THE SEA een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Souvenirs from the sea het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 
Levering
 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij SOUVENIRS FROM THE SEA, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft SOUVENIRS FROM THE SEA het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan SOUVENIRS FROM THE SEA  kan tegenwerpen.
Levertijd 
 1. De door SOUVENIRS FROM THE SEA opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van SOUVENIRS FROM THE SEA
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Souvenirs from the sea niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 
Feitelijke levering
 
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
 
Levering zaken in opdracht 
 

1. De klant is verplicht de in zijn opdracht door  SOUVENIRS FROM THE SEA geproduceerde zaken af te nemen.
2. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de klant zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van SOUVENIRS FROM THE SEA. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de klant opgeslagen. SOUVENIRS FROM THE SEA mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

 
 Levering en overgang van risico 
 

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de klant over op het moment waarop de zaak in de macht van de klant wordt gebracht.

Transportkosten 
 
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 
Verpakking en verzending
 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan SOUVENIRS FROM THE SEA niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan SOUVENIRS FROM THE SEA, bij gebreke waarvan SOUVENIRS FROM THE SEA niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Bewaring 
 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.
Garantie
 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Ruilen 
 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking dan wel met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
 • het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.
 
Vrijwaring
 
De klant vrijwaart SOUVENIRS FROM THE SEA tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door SOUVENIRS FROM THE SEA geleverde producten en/of diensten. 
 
Klachten
 1. De klant dient een door SOUVENIRS FROM THE SEA geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Souvenirs from the sea daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen SOUVENIRS FROM THE SEA uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat SOUVENIRS FROM THE SEA in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat SOUVENIRS FROM THE SEA gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan SSOUVENIRS FROM THE SEA
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling SSOUVENIRS FROM THE SEA ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
 
Als SOUVENIRS FROM THE SEA een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan SOUVENIRS FROM THE SEA verschuldigd zijn. 
 
Aansprakelijkheid Souvenirs from the sea
 1. SOUVENIRS FROM THE SEA is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien SOUVENIRS FROM THE SEA aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Souvenirs from the sea is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien SOUVENIRS FROM THE SEA aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn
 
Elk recht van de klant op schadevergoeding van SOUVENIRS FROM THE SEA vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
 

Recht op ontbinding
 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Souvenirs from the sea toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door SOUVENIRS FROM THE SEA niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat SOUVENIRS FROM THE SEA in verzuim is. 
 3. SOUVENIRS FROM THE SEA heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien SOUVENIRS FROM THE SEA kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van SOUVENIRS FROM THE SEA in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan SOUVENIRS FROM THE SEA kan worden toegerekend in een van de wil van SOUVENIRS FROM THE SEA onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van SOUVENIRS FROM THE SEA  kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Souvenirs from the sea 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Souvenirs from the sea er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Souvenirs from the sea is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst 
 
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 
Wijziging leveringsvoorwaarden
 1. SOUVENIRS FROM THE SEA is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal SOUVENIRS FROM THE SEA zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de leveringsvoorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 
Overgang van rechten
 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van SOUVENIRS FROM THE SEA.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid 2 BW.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat SOUVENIRS FROM THE SEA bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op deze leveringsvoorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar SOUVENIRS FROM THE SEA is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 09 september 2021